Billede-10

Indhold og opbygning

 

Hvad indeholder fællesdelen på det første studieår?
Fællesdelen, der også kaldes Pædagogens grundfaglighed, strækker sig over første studieår og første modul på andet studieår – svarende til 70 ECTS-point ud af de i alt 210 ECTS-point på uddannelsen.

Fællesdelen skal klæde de studerende på til det pædagogiske arbejde og give kompetencer til professionelt at støtte og facilitere børn, unge og voksnes udvikling, læring, trivsel og dannelse.

Konkret arbejdes der bl.a. med pædagogiske teorier, menneskers fysiske og psykiske udvikling, kønsidentitet, kultur og det at arbejde med forskellige former for viden og færdigheder. Derudover arbejdes der også med kommunikation, etik og pædagogprofessionens udvikling og samfundsmæssige kontekst. Endelig arbejdes der med praktisk-musiske elementer som musik, drama, natur og udeliv, mediefag, idræt osv.

Den første praktikperiode på uddannelsen ligger på fællesdelen og tæller 10 ECTS-point.

Hvordan er uddannelsen opbygget?
Den nye pædagoguddannelse er modulopbygget. Hvert modul strækker sig typisk over 6-7 uger.

Modulopbygningen giver en fleksibilitet, som gør det nemmere at vælge moduler på andre udbudssteder, på andre uddannelser – fx læreruddannelsen eller universitetet – og tage forløb i udlandet. På den måde skaber modulerne rammerne for mere tværfaglighed og internationalisering på pædagoguddannelsen.

Hvilke moduler kan jeg tage et andet sted end på det primære uddannelsessted?
Du kan principielt tage alle moduler et andet sted, men det er nemmest og mest oplagt ved modulerne på specialiseringsdelen (dvs. fra og med andet modul på tredje semester). Her er fx et modul, som hedder ”Tværprofessionalitet” (navnet kan variere fra udbudssted til udbudssted), og det kan af gode grunde foregå på mange andre uddannelser end på dit primære uddannelsessted.

Hvis du gerne vil til udlandet, kan du for eksempel komme det i et af de lange praktikforløb.

Har alle modulerne samme længde – og giver de samme antal ECTS-point?
Modulerne varer typisk 6-7 uger og giver 10 ECTS-point. En uges studie er som regel normeret til 1½ ECTS-point.

Hvilke nye fag indeholder den nye pædagoguddannelse?
I den nye pædagoguddannelse arbejder vi faktisk slet ikke med fag. Vi bruger moduler som betegnelse – de kan fx hedde ”Pædagogiske miljøer og aktiviteter”, ”Profession og samfund” og ”Tværprofessionelt samarbejde”. Moduler går på tværs af traditionelle faggrænser, og et modul kan således både indeholde idræt, musik og pædagogik.

Afsluttes alle moduler med en eksamen?
Alle moduler – inklusive praktikmodulerne – afsluttes med en prøve for at sikre, at du har fået det rigtige udbytte af modulet. Men de færreste prøver er eksaminer i traditionel forstand. Vi arbejder på at udvikle nye prøveformer, som er effektive og meningsfyldte for både studerende og uddannelsen.

Skal man også afslutte uddannelsen med et bachelorprojekt fremover?
Ja, bachelorprojektet er en naturlig del af pædagoguddannelsen ligesom det er tilfældet på andre professionsbacheloruddannelser. Det nye er, at en af praktikperioderne nu ligger i direkte forbindelse med bachelorprojektet. Det giver bedre vilkår for at lave projektet med udgangspunkt i én bestemt institution og problemstilling. Der er altså bedre mulighed for at lave et praksisrettet bachelorprojekt, og det kommer også aftagerne til gode.

Hvilke studieformer er der på den nye pædagoguddannelse?
På pædagoguddannelsen arbejdes der med flere forskellige læringsrum. Som studerende er du fx dels på uddannelsen, dels i praktik. Undervisningen veksler mellem bl.a. holdundervisning, større forelæsninger, selvstændigt gruppearbejde og egen individuel forberedelse – alt det, der tilsammen skaber en uddannelse. Studieaktivitetsmodellen er en grafisk fremstilling af de forskellige læringsrum på pædagoguddannelsen og de forskellige aktiviteter knyttet hertil.

Studieaktivitetsmodel

Læs mere om professionshøjskolernes model for studieaktiviteter her

Er uddannelsen ens alle steder?
Den nye uddannelse giver mere ensartethed og genkendelighed på pædagoguddannelsen, men den bliver ikke identisk fra udbudssted til udbudssted. Tværtimod. Moduler og muligheder varierer fra sted til sted, og du kan tone uddannelsen, som du vil.

Hvordan er studiemiljøet på pædagoguddannelsen?
Pædagoger arbejder med relationer, og det kan man også se på studiemiljøet generelt på uddannelsen. Det er hyggeligt, kreativt og levende.
Hvis du vil vide, hvordan miljøet er på et bestemt udbudssted, kan du hoppe videre til de lokale hjemmesider (links nederst på siden). Du er selvfølgelig også velkommen til at besøge udbudsstedet og fornemme stemningen på egen krop.

Find det uddannelsessted, der er tættest på dig her